Kavibhushan Maharashtra Shahir Pralhadray Jamkhedkar

Bio

Coming soon.

News Clippings

 1. Kesari, 13 August 1978

Abhipraya

[PDF]

Centenary Celebrations

 1. Gavakari
 2. Mulgaonkar
 3. Sakaal
 4. Tarun Bharat

Powade

 1. The Coronation of Shivaji, 1947 [PDF].
 2. Tanaji[PDF].
 3. Naman[PDF].
 4. Murarbaji[PDF].
 5. Sudharana[PDF].
 6. Desh Sthithi[PDF].
 7. Daaru Bajas Eshara[PDF].
 8. Afzal Khan Vadh[PDF].
 9. Sangram Devata Maharani Laxmibai[PDF].
 10. Punya Smaran, Rani Laxmi Bai[PDF].
 11. Bapu Gokhale, 1934 [PDF].
 12. Baji Prabhu Deshpande, 1935 [PDF].
 13. Badami Cha Vedha, 1935 [PDF].
 14. Fashion Cha Powada [PDF].
 15. Ranga Cha Powada [PDF].
 16. Asava Nasava [PDF].
 17. Vandan & Lavanya[PDF].
 18. Rationing (World War II) Powada[PDF].
 19. Savarkar [PDF].
 20. Unnati Ka Anunnati [PDF].
 21. Prithvi Raj Chauhan [PDF].
 22. Singhagad [PDF].
 23. Mahatma Gandhi, 1 Sept. 1948 [PDF].
 24. Asavi Nasavi [PDF].

Last updated 200310240800.